Projekt planu

Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską

Nr planu
2416
Autor
Monika Thurau
Jednostka urbanistyczna
Wyspa Sobieszewska
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-18
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Projekt planu Wyspa Sobieszewska – rejon między Kanałem Młynówka a ulicą Przegalińską został opracowany dla terenu rolniczego poprzecinanego kanałami odwadniającymi. Celem wprowadzonych zmian jest umożliwienie organizacji imprez plenerowych, w tym Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy 2018 oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, przy czym funkcja rolnicza ma zostać zachowana jako wiodąca na tym obszarze. Jedyna zabudowa, która może powstać na podstawie ustaleń planu, to zabudowa zagrodowa (siedliskowa). Budynki mieszkalne nietowarzyszące działalności rolniczej zostały wyłączone. W planie ustalono parametry urbanistyczne dla zabudowy zagrodowej, a także szpalery drzew wzdłuż planowanej ulicy tzw. Nowej Turystycznej. Zabudowę zagrodową dopuszczono jedynie w wyznaczonych obszarach. Ten zapis ma na celu ograniczenie rozpraszania zabudowy. Dla wskazanych obiektów o wartościach kulturowych ustalono ochronę bryły oraz materiału elewacyjnego. Ustalono też konieczność maksymalnego zachowania zadrzewień i krzewów, a także zalecenie ochrony i uprawy lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych. Wprowadzone zapisy mają na celu zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego Żuław Gdańskich. Dostępność drogową do terenów objętych planem ma zapewniać ulica tzw. Nowa Turystyczna oraz ulice, które znajdują się poza granicami planu.

Dyskusja publiczna: 18 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1125/17 z dnia 2017-06-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1125/17 z dnia 2017-06-29 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2017-07-07 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie