Projekt planu

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii

Nr planu
0264
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Górna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-04-13
Data dyskusji publicznej
2018-03-08
Rysunek granic planu

Od 1 do 30 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych. 

Projekt mpzp Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa. W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa. Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co ma stanowić kontynuację ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem. Wprowadzone zmiany mają również pozwolić na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, zapewniających miejsca pracy dla mieszkańców, umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań. Zapisy zawarte w projekcie pozwolą na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony przez transport zbiorowy. Nowa zabudowa uzupełni strukturę i program funkcjonalny obszaru, zostaną przy tym wzmocnione funkcje ogólnomiejskie Centralnego Pasma Usługowego. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do charakteru zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a także pierzeje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie wykończenia elewacji oraz liczby przeszkleń i witryn na parterach budynków. Zwiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wydzielono ulicę dojazdową, która ma pełnić funkcję ulicy serwisowej dla przyległych terenów inwestycyjnych. Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto w projekcie wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew, który ma być zachowany i uzupełniony.

Projekt planu po raz pierwszy został udostępniony do publicznego wglądu od 2 do 31 stycznia 2018 r. W określonym terminie wpłynęło 15 uwag, jedna została uwzględniona. 

Dyskusja publiczna: 8 marca, godzina 17:00, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro sala konferencyjna

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/776/16 z dnia 2016-09-29 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany) SLOW - propozycja zagospodarowania terenu 2017-06-21 Czytaj [pdf]
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany) Raport z prezentacji koncepcji MPZP w ramach procedury SLOW Czytaj [pdf]
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-19 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-26 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu MPZP 2018-02-22 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2018-02-22
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) SLOW - prognoza oddziaływania obiektów wysokościowych 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-09 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-16 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie