Projekt planu

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej

Nr planu
2245
Autor
Małgorzata Walicka-Podolska
Jednostka urbanistyczna
Kokoszki Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Zachód
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-11
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Obszar objęty projektem planu miejscowego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w większości stanowi nieużytek i jest porośnięty przez roślinność. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej – zabudowania zakładu produkcyjno-usługowego. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach (dzielnicy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi) funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Jej parametry i warunki zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. W projekcie wprowadzono zapisy dotyczące kolorystyki zabudowy oraz sposobu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zastosowano zalecenie o wprowadzeniu szpaleru drzew na granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej.

Dyskusja publiczna: 11 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXX/812/16 z dnia 2016-10-27 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXX/812/16 z dnia 2016-10-27 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXXIX/1089/17 z dnia 2017-05-25 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XXXIX/1089/17 z dnia 2017-05-25 Czytaj [jpg]
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-12-21 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-12-21
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2018-01-12
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-12 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie