Projekt planu

Jasień rejon ulicy Źródlanej

Nr planu
2348
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-08
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Obszar, którego dotyczy projekt planu Jasień rejon ulicy Źródlanej, w większości zajmują ugorowane pola uprawne. Jedyne zabudowania znajdują się w rejonie ulicy Źródlanej (domy jednorodzinne) oraz w sąsiedztwie ulicy Stężyckiej (pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne). Na terenie objętym projektem planu brakuje podstawowego układu komunikacyjnego. Na większości obszaru nie ma też obowiązującego planu miejscowego, który mógłby zabezpieczyć rezerwy pod drogi publiczne. Kolejne budynki powstają na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Taki rozwój sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację prawidłowego układu drogowego i skutkować chaotycznym zagospodarowaniem przestrzennym. W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W odległości do 300 m od osiedlowych ośrodków usługowych może powstać zabudowa wielorodzinna. W miarę zwiększania dystansu od lokalnych centrów usługowych, intensywność i wysokość zabudowy będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu – od domów wielorodzinnych z czterema mieszkaniami po budynki jednorodzinne w rejonie ulicy Źródlanej. Teren w północno-wschodniej części, w pobliżu rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych, przeznaczono na park. W projekcie planu miejscowego wzdłuż terenów atrakcyjnych krajobrazowo wyznaczono szereg ciągów pieszo-rowerowych. Ciągi połączą nowe osiedla i park z ośrodkami usługowymi i przystankami autobusowymi. Główne połączenie pieszo-rowerowe będzie wiodło od terenów zbiorników wodnych (objętych w planie zielenią) do parku i będzie stanowić bezpieczną drogę dzieci do szkoły.

Dyskusja publiczna: 8 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XV/406/15 z dnia 2015-10-29 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XV/406/15 z dnia 2015-10-29 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-09-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-09-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-09-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-11-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-11-07
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-01-09 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-09 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie