Projekt planu

Jasień rejon potoku Siedlickiego

Nr planu
2347
Autor
Elżbieta Gackowska
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-02-14
Data dyskusji publicznej
2018-01-16
Rysunek granic planu

Od 2 do 31 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało wyłożonych dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

W  granicach planu Jasień – rejon Potoku Siedlickiego jedynym zagospodarowanym terenem jest Park im. ks. Bronisława Kabata wraz z zabudowaniami podworskimi. Pozostałe tereny stanowią nieużytki, częściowo podmokłe, pokryte murawami i krzewami, z niewielką liczbą drzew. Przez obszar przepływa okolony skarpami Potok Siedlicki. Dzięki zmianom wprowadzonym w planie możliwa będzie ochrona walorów historyczno-przyrodniczych Parku im. ks. Bronisława Kabata oraz jego wykorzystanie na cele rekreacyjne. Celem sporządzenia planu było także ustalenie lokalnych powiązań pomiędzy osiedlami (w przeważającej części funkcjonującymi jako zamknięte, wygrodzone) znajdującymi się po obu stronach Potoku Siedlickiego. Do sporządzenia planu przystąpiono także w celu utworzenia rezerwy terenu pod tzw. park Stolema, zlokalizowany wzdłuż Potoku Siedlickiego (wraz z wykreowaniem głównych połączeń pieszych i pieszo-rowerowych), i utworzenia użytku ekologicznego „Jasieńska Łąka”. Zapisy zawarte w planie pozwolą także na realizację domu sąsiedzkiego dla mieszkańców Jasienia, przedszkola oraz innych usług (np. oświaty, gastronomii, sportu) na terenie dotychczas przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. W centralnej części obszaru ustalono funkcję zieleni oraz urządzenia melioracyjne, a na obrzeżach – usługi z zielenią towarzyszącą bądź niską zabudowę mieszkaniowo-usługową z ustaloną zielenią do utrzymania i wprowadzenia w obrębie najbardziej zwartej grupy zadrzewień. W planie określono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjnego wykończenia. Ustalono też wymóg spójnej kompozycji posadzki na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, a dla priorytetowego ciągu pieszego – obowiązek wprowadzenia zadrzewień, ławek i oświetlenia. Zabudowę na zboczu ukształtowano w sposób tarasowy i wskazano lokalizację dominanty kompozycyjnej. Ponadto zaplanowano najdogodniejsze lokalizacje dla ciągów pieszo-rowerowych ułatwiających przemieszczanie się. Wszystkie ciągi mają stanowić ważne przestrzenie publiczne, w związku z czym wskazano ich szerokość, przebieg lub przebieg zalecany z obowiązkiem realizacji.

Dyskusja publiczna: 16 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24).

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 lutego 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia VIII/169/15 z dnia 2015-03-26 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu VIII/169/15 z dnia 2015-03-26 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-06-30 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-06-30 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-06-30 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-07-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-07-17 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-09-05 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-09-05
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-12-22 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-01-02 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2018-01-17
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-01-17 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie