Projekt planu

Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II

Nr planu
1429
Autor
Andrzej Napiórkowski
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2017-12-14
Data dyskusji publicznej
2017-11-20
Rysunek granic planu

Od 31 października do 30 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Na terenie objętym projektem planu Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II jest prowadzona produkcja przemysłowa związana z dostępem do wody. Znajdują się na nim głównie hale produkcyjne. Część obszaru zajmują place wykorzystywane do montażu wielkogabarytowych elementów metalowych oraz place składowe. Celem sporządzenia mpzp jest weryfikacja ustaleń planu obowiązującego w celu umożliwienia m.in. budowy hali produkcyjno-usługowej o wysokości większej niż ustalona w obowiązującym planie miejscowym. W projekcie podtrzymano przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, co pozwoli swobodnie kształtować układ przyszłej zabudowy, uwzględniając także to, aby od strony ciągów komunikacyjnych możliwe było maksymalnie efektywne wykorzystanie terenu o funkcji produkcyjno-usługowej. Plan swoimi ustaleniami nie ingeruje więc w sposób rozmieszczenia przyszłej zabudowy, a parametry jej kształtowania (formę oraz gabaryty) ustala przy uwzględnieniu stanu zabudowy istniejącej oraz potencjału rozwojowego terenu i obecnych standardów przemysłu stoczniowego.  

Dyskusja publiczna: 20 listopada 2017 roku w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. 

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVII/989/17 z dnia 2017-03-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVII/989/17 z dnia 2017-03-30 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie