Projekt planu

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary

Nr planu
1190
Autor
Maria Kowalska
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-04-13
Data dyskusji publicznej
2018-03-07
Rysunek granic planu

Od 1 do 30 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych. 

Powierzchnia obszaru objętego projektem planu miejscowego Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary wynosi 0,28 ha. U zbiegu ulic Szerokiej i Szklary znajduje się pięciokondygnacyjna kamienica, pozostały teren jest niezainwestowany. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie liczby miejsc parkingowych do aktualnych wymogów. W planie określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, odpowiadające możliwościom obszaru. Celem sporządzenia planu jest również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Układ przyszłej zabudowy został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej i Szklary ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Projekt planu po raz pierwszy został udostępniony do publicznego wglądu od 31 października do 30 listopada 2017 r. W określonym terminie wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona. 

Dyskusja publiczna: 7 marca, godzina 17:00, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro sala konferencyjna

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVIII/530/16 z dnia 2016-01-28 Czytaj [png]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVIII/530/16 z dnia 2016-01-28 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2017-11-23 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp 2017-12-21 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2017-12-21
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp - uzupełnienie 2018-01-03 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-08 Czytaj [pdf]
4 Drugie wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-08 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie