Projekt planu

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej

Nr planu
1198
Autor
Katarzyna Rosiak
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2017-12-14
Data dyskusji publicznej
2017-11-16
Rysunek granic planu

Od 31 października do 30 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Projekt planu Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej obejmuje teren niezabudowany. W jego wschodniej części mieści się szalet miejski oraz wiata śmietnikowa. Wzdłuż ul. Św. Ducha znajdują się przedproża, a teren po stronie południowej jest użytkowany jako parking. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Projekt planu został sporządzony w celu zmiany wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, co jest podyktowane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp Śródmieście - rejon Głównego Miasta, co do karty terenu 012 w części dotyczącej parkingów. Unieważniony został zapis: „W przypadku, kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie Śródmieścia”. W wyniku unieważnienia zapisu inwestor został zobligowany do realizacji wymaganej w planie liczby miejsc parkingowych na terenie swojej nieruchomości. W historycznym układzie zabudowy to zadanie jest niemożliwe do realizacji. W projekcie planu ustalono m.in. obowiązujące linie zabudowy i szczegółowe regulacje dotyczące parametrów zabudowy.

Dyskusja publiczna: 16 listopada 2017 roku w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. 

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVII/990/17 z dnia 2017-03-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVII/990/17 z dnia 2017-03-30 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-17 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2017-11-17
5 Uchwalony
6 Wejście w życie