Projekt planu

Cmentarz Łostowicki - część wschodnia

Nr planu
1847
Autor
Winicjusz Momont
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2018-04-13
Data dyskusji publicznej
2018-03-06
Rysunek granic planu

Od 1 do 30 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych. 

W granicach obszaru objętego projektem planu Cmentarz Łostowicki - część wschodnia znajduje się cmentarz wraz z nieużytkiem, na którym jest planowana niewielka rozbudowa nekropolii. Ponadto na terenie tym znajdują się: fragmenty dróg, parking, zieleń nieurządzona i zabudowa produkcyjno-usługowa. Głównym celem sporządzenia planu jest powiększenie Cmentarza  Łostowickiego, co stanowi realizację celu publicznego, zgodnego z „Analizą programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. Celem sporządzenia planu jest także korekta linii rozgraniczających pasa drogowego ulicy Łostowickiej, opierająca się na aktualnym podziale nieruchomości, a także niewielka korekta granic Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie na terenie produkcyjno-usługowym. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni istniejącej oraz naturalnego ukształtowania. Na obszarze nowej części cmentarza ma zostać zachowany, uzupełniony i przedłużony istniejący szpaler drzew. W projekcie planu fragment pasa drogowego alei Armii Krajowej, nieprzydatnego na cele komunikacyjne, przeznaczono na usługi. Natomiast na terenach położonych na północ od cmentarza dopuszczono zabudowę mieszkaniową dostosowaną do istniejącej struktury urbanistycznej. 

Dyskusja publiczna: 6 marca, godzina 17:00, ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro sala konferencyjna

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVII/991/17 z dnia 2017-03-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVII/991/17 z dnia 2017-03-30 Szczegóły
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-02-20 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2018-03-01 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2018-03-07 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2018-03-08 Czytaj [pdf]
5 Uchwalony
6 Wejście w życie