Projekt planu

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II

Nr planu
0936
Autor
Piotr Rugień
Jednostka urbanistyczna
Brętowo
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Status
Plan w trakcie wyłożenia
Uwagi do planu można zgłaszać do 2017-12-14
Data dyskusji publicznej
2017-11-16
Rysunek granic planu

Od 31 października do 30 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Obszar objęty projektem planu Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II jest niewielki, jego powierzchnia wynosi ok. 1600 m2. Na terenie tym znajdują się zabudowania, które obecnie nie są użytkowane i pozostają w złym stanie technicznym.  Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych. Przewiduje się zniesienie zakazu podziałów wtórnych działek (w planie obowiązującym podziały są niedozwolone ze względu na zapisy o ochronie konserwatorskiej). Ponadto zakłada się zniesienie zakazu lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to możliwe w związku ze zmianą przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie lasów. W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z możliwością realizacji mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością lub lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) przy stosunkowo niskiej intensywności i wysokości zabudowy. Parametry zabudowy mają ściśle nawiązywać do sąsiednich zabudowań, co pozwoli zachować skalę i charakter tej części Brętowa. Nowa zabudowa uzupełni strukturę funkcjonalno-przestrzenną osiedla. W związku z wysokim natężeniem poziomu hałasu na ul. Słowackiego przewidziano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Północna część planu została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Dyskusja publiczna: 16 listopada 2017 roku w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. 

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVII/992/17 z dnia 2017-03-30 Czytaj [jpg]
1 Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVII/992/17 z dnia 2017-03-30 Szczegóły
2 Opracowanie koncepcji (Zrealizowany)
3 Opiniowanie (Zrealizowany)
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2017-10-24 Szczegóły
4 Wyłożenie (W trakcie) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Rysunek projektu planu 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Prognoza oddziaływania na środowisko 2017-10-31 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (Zrealizowany) Prezentacja z dyskusji publicznej 2017-11-17 Czytaj [pdf]
4 Wyłożenie (W trakcie) Protokół z dyskusji publicznej - w przygotowaniu 2017-11-17
5 Uchwalony
6 Wejście w życie