Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przystąpienie
 1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia MPZP.
 2. Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 3. Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.
 4. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie w miejscowej prasie, obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska - czas na składanie wniosków do projektu planu: minimum 21 dni od dnia ogłoszenia.
 5. Zawiadomienie na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

Projekt
 1. Prace projektowe nad MPZP, łącznie z opiniowaniem koncepcji MPZP przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska.
 2. Skierowanie przez Prezydenta Miasta Gdańska projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień ustawowych.
 3. Opiniowanie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, w tym stanowisko Rady Dzielnicy.

Wyłożenie
 1. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
 2. Wyłożenie projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na co najmniej 21 dni. W okresie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
 3. Zgłaszanie uwag do projektu MPZP i prognozy oddziaływania na środowisko, przez 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
 4. Rozpatrywanie uwag przez Prezydenta - 21 dni po upływie okresu ich składania.
 5. Wprowadzanie do projektu MPZP oraz prognozy oddziaływania na środowisko zmian wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentualne ponowienie uzgodnień i wyłożenia.

Uchwalenie
 1. Przedstawienie Radzie Miasta Gdańska projektu MPZP do uchwalenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 2. Uchwalenie MPZP.

 3. Przekazanie dokumentacji MPZP do Wojewody Pomorskiego.
 4. Ocena zgodności z przepisami prawa, skierowanie do publikacji w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (edziennik.gdansk.uw.gov.pl).

Wejście w życie MPZP - 14 dni od dnia publikacji
w Dzienniku Urzędowym.

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. Jego celem jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Daje gwarancję harmonijnego współdziałania sfery społecznej, przyrodniczej i ekonomicznej, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.

Miejscowy plan zagospodarowania jest sporządzany przez prezydenta miasta, który zleca wykonanie prac planistycznych i proceduralnych Biuru Rozwoju Gdańska. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Gdańska. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym.

Na podstawie planu miejscowego wydaje się decyzje pozwolenia na budowę. Koszty sporządzenia lub wprowadzenia zmian w miejscowym planie finansowane są z budżetu miasta.

Czas potrzebny na sporządzenie miejscowego planu jest trudny do sprecyzowania. Jest on bowiem uzależniony od wagi problemów, które plan musi rozstrzygnąć. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na opracowanie planu, jak również przebieg procedury jego uchwalania, należy liczyć się z okresem nie krótszym niż 12-18 miesięcy. Tak długi okres wynika z konieczności zrealizowania szeregu działań konsultacyjnych związanych z partycypacją społeczną, w ramach której plan poddawany jest szerokiej  dyskusji publicznej. W sytuacji pojawienia się uwag i propozycji zmian zgłaszanych przez mieszkańców, procedura uchwalania planu może się wydłużyć.

Zasady i tryb sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

WYSZUKIWARKA PLANÓW

Szukaj planów
Nazwa planu Nr
Uchwała
o przystąpieniu
Status Więcej
Wyświetlane spośród planów.

WNIOSKI składamy na początku procedury planistycznej

Od momentu ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w ciągu 21 dni jest możliwość złożenia do nich wniosków. Może to zrobić każdy, kto chce mieć wpływ na zmiany jakie zachodzą w konkretnych przestrzeniach. Wszystkie zgłaszane potrzeby są indywidualnie rozpatrywane i wszystkie są tak samo ważne. Szczegóły określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl.

UWAGI składane są do projektu miejscowego planu

Po raz drugi mieszkańcy mają możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Wówczas każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej. Warto jednak włączać się w proces planowania już na samym początku. Dlaczego?

Wnioski czy rozmowy na temat konkretów w danym obszarze, pozwolą projektantom lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców, a co za tym idzie, odpowiednio zdefiniować zapisy w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto zaznaczyć, że to właśnie plany miejscowe są jednym z elementów kreacji ładu przestrzennego w mieście. Są też efektem długotrwałych prac prowadzących do kompromisu godzącego środowiska interesariuszy. Dodatkowo są źródłem informacji o zmianach, jakie zachodzą w przestrzeni miejskiej.

WNIOSKI

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do każdego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej do planów.

Należy je złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Do jakich planów można składać aktualnie wnioski?

UWAGI

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (uwagi dotyczące strategicznej oceny na środowisko go nie wymagają podpisu elektronicznego), weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Do jakich projektów planów można składać jeszcze uwagi?

Od 1 do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

05.09.2016 r. - Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej

06.09.2016 r. - Barniewice rejon ulicy Ateny

07.09.2016 r. - Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

08.09.2016 r. - Klukowo rejon ulicy Radarowej

12.09.2016 r. - Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno

13.09.2016 r.  - Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki

20.09.2016 r. - Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego

20.09.2016 r.  - Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej

29.09.2016 r.  - Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6

 

Czego dotyczą plany?

Wrzeszcz Górny rejon ul. Wileńskiej i planowanej ul. Nowej Politechnicznej (nr planu 1026)
Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest umożliwienie realizacji Głównego Punktu Zasilania Politechnika a tym samym spełnienie wniosku ENERGA Operator by zapewnić warunki przyłączenia do sieci Politechniki Gdańskiej, Akademii Medycznej (Centrum Medycyny Nieinwazyjnej) i Szpitala Swissmed. Nowy plan zapewnieni prawidłowe funkcjonowanie, rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne sąsiedztwa. Zweryfikowany został również układ komunikacyjny w granicach opracowania planu w powiązaniu z zewnętrznym układem drogowym oraz na nowo zdefiniowano sposób zagospodarowania terenu, który jest mało zainwestowany, a posiada potencjał i walory rozwojowe.

Barniewice rejon ulicy Ateny (nr planu 2148)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem zmiany planu jest zwiększenie dopuszczonych parametrów zabudowy, co umożliwi realizację domu opieki nad osobami starszymi dla około 30 osób o rozbudowanym programie funkcji rehabilitacyjnej. Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zwiększą możliwości inwestycyjne terenu.

Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga (1231)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Klukowo rejon ulicy Radarowej (nr planu 2719)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzenia  jest zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych. Umożliwiono także realizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych.

Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno (nr planu 1150)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia jednej uwagi złożonej w czasie drugiego wyłożenia oraz zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Celem sporządzania planu było wprowadzenie możliwości atrakcyjnego i ekonomicznego zagospodarowania terenów poprzez ustalenie odpowiednich parametrów zabudowy zgodnych z potrzebami/ uwarunkowaniami inwestycyjnymi oraz w poszanowaniu walorów kulturowych miejsca. Zmiany mają również podnieść prestiż obszaru opracowania poprzez wprowadzenie zabudowy o wysokim standardzie uwzględniającej historyczne uwarunkowania oraz współczesne wymogi urbanistyczno-architektoniczne. Plan umożliwi także uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstania systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży: ciągi piesze, place i bulwary nadwodne jak również utworzenia połączenia wodnego pomiędzy rzeką Motława, a rzeką Nowa Motława. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.

Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki (nr planu 1520)
Do planu przystąpiono w celu określenia   przeznaczenia  terenu  oraz ustalenia optymalnych warunków zagospodarowania wykorzystujących m. in. nadwodne położenie, sąsiedztwo terenów przemysłowo-usługowych i bliskość Śródmieścia oraz tras komunikacyjnych. Teren ma znaczny potencjał rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (obecnie, z uwagi na brak planu miejscowego, inwestowanie może odbywać się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Wprowadzenie możliwości tymczasowego wykorzystania rezerwy drogowej na cele usługowe pozwoli na uporządkowanie i estetyzację terenu zlokalizowanego przy jednej z głównych dróg wjazdowych miasta. Z uwagi na prawdopodobnie odległy termin realizacji tego odcinka Nowej Wałowej można dopuścić zabudowę tymczasową na tym terenie.

Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego (nr planu 2147)
Podjęcie planu umożliwi realizację dwóch głównych celów – prywatnego i publicznego. Pierwszym celem jest umożliwienie zabudowy (4 budynki do 4 mieszkań) na części działki położonej po północno-zachodniej stronie terenu objętego planem a na pozostałej części działki (nieodpłatnie przekazanej miastu przez właściciela terenu) pozostawienie większości istniejącego drzewostanu i przekształcenie go w teren zieleni publicznej. Z kolei drugim celem opracowania jest przekształcenie gminnego użytku leśnego w park leśny oraz poszerzenie ulicy Niedziałkowskiego do parametrów umożliwiających usytuowanie w liniach rozgraniczających zatok postojowych służących obiektom oświatowo – sportowym.

Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej (nr planu 2344)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi m.in. z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Sporządzono go celem zabezpieczenia rezerwy terenowej pod kontynuację projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Leszczynowej stanowiącej połączenie ulicy Kartuskiej z tzw. Nową Stężycką. Zostanie również zmieniona funkcja usługowa na mieszkaniowo-usługową na terenach głównie gminnych położonych w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem. Dodatkowo objęcie granicami planu terenu przewidzianego pod szkołę, pozwoli zmniejszyć wymaganą dla planowanej szkoły minimalną powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwi w przyszłości realizację na tym terenie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 (nr planu 0144)
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu zmiany definicji zapisu dotyczącego usług. Obszar planu położony jest w Pasie Nadmorskim na północ od Parku Zdrojowego i ul. Jelitkowskiej. Realizacja planu pozwoli  na poprawę zagospodarowania terenu i podniesienia standardu usług znajdujących się na tym obszarze. Jak również zapewnieni możliwość: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego przy Jelitkowskiej 6.


Zgłaszanie uwag – do 14 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 października 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 

 1. Młode Miasto – Gazownia II

(uchwała Nr XII/287/15 RMG z dnia 25.06.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 6,32 ha, położony pomiędzy Motławą, terenami postyczniowymi, wschodnią granicą projektowanej ulicy Nowa Wałowa w części północnej oraz zachodnią granicą ulicy Nowa Wałowa w części południowej.

 1. Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II

(uchwała Nr XIII/337/15 RMG z dnia 27.08.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 3,64 ha, ograniczony: od północy i wschodu – terenami parku im. Jana Pawła II; od południa – Aleją Jana Pawła II; od zachodu – Aleją Rzeczypospolitej.

 1. Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II

(uchwała Nr XXIX/584/12 RMG z dnia 30.08.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar kwartału o powierzchni ok. 3,6 ha, ograniczony ulicami: Spacerową, Stary Rynek Oliwski, Cystersów wraz z przylegającym do niego odcinkiem ul. Opackiej.

 1. Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej

(uchwała Nr XIV/376/15 RMG z dnia 24.09.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 5,5, ograniczony: od północy – północną granicą ulicy Kołobrzeskiej; od zachodu – zachodnią granicą Alei Grunwaldzkiej; od południa – północną granicą działki nr 296/3 obręb 14; od wschodu – linią kolejową PKP/SKM.

 1. VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

(uchwała Nr XIV/375/15 RMG z dnia 24.04.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni 0,52 ha, ograniczony: od północy –terenami zabudowy wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór; od wschodu – terenami zieleni nieurządzonej; od południa – granica Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od zachodu – ciągiem pieszym.
       

       6. Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak

(uchwała Nr IX/191/15 RMG z dnia 30.04.2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar o powierzchni ok. 16,6 ha położony w dzielnicy Rudniki pomiędzy węzłem Elbląska (na północ), a węzłem Błonia (na południe), na zachód od zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Miałki Szlak i Gdańskiego Kolejarza.

 

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24 w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II

05.10.2016 r.

1700

Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak

11.10.2016 r.

1700

Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II

12.10.2016 r.

1700

Młode Miasto – Gazownia II

18.10.2016 r.

1700

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej

20.10.2016 r.

1700

VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

24.10.2016 r.

1700

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2016 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


 

 

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 30.09.2016 r. - 31.10.2016 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu  31 października br.
Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.