Inne opracowania urbanistyczne

Lokalne przestrzenie publiczne – place, skwery, ulice to elementy krystalizujące strukturę osiedla czy dzielnicy, to miejsca, w których toczy się codzienne życie mieszkańców. Sieć przestrzeni lokalnych stanowi ważne dopełnienie struktury głównych przestrzeni publicznych miasta. Układ ogólnomiejskich przestrzeni publicznych powiązany z lokalnymi miejscami codziennych aktywności stanowi w pełni funkcjonujący żywy organizm miejski.


Załącznikami do opracowania są:

1. część graficzna składająca się z prezentacji dotyczących: Oruni, Biskupiej Górki / Starego Chełmu, Dolnego Miasta / Placu Wałowego / Starego Przedmieścia oraz Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście - w tekście znajdują się odniesienia do odpowiednich slajdów w w/w prezentacjach,

2. część tekstowa składająca się z uchwał poszczególnych Rad Dzielnic przedstawiających opinię i uwagi do niniejszego opracowania.

Inne opracowania urbanistyczne

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Między 4 kwietnia a 11 czerwca 2016 roku przeprowadzono szereg działań służących zebraniu jak najdokładniejszych informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Były to m.in.: badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w Porcie Lotniczym w Gdańsku, badania napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiary natężenia ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje udziela Tomasz Budziszewski,
tel. 58 308 44 12

Inne opracowania urbanistyczne

Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Opracowanie określa kolejność realizacji elementów układu drogowego i tramwajowego Gdańska – Południe w latach 2014 – 2020, których struktura przestrzenna wyznaczona została we wcześniejszych opracowaniach planistycznych.

Inne opracowania urbanistyczne

Głównym celem syntezy SUiKZP było sprawdzenie spójności polityki przestrzennej gmin obszaru metropolitalnego, a także analiza terenów rozwojowych i chłonności terenów mieszkaniowych.

Inne opracowania urbanistyczne

W dokumencie wyznaczono obszary lokalizacji obiektów wysokościowych. Określono, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp, plan, plan miejscowy) uznaje się za podstawowy dokument decydujący o możliwości lub zakazie lokalizacji takiego obiektu.

Inne opracowania urbanistyczne

Studium opracowano w celu ujednolicenia, pod względem estetycznym, wybrane elementy przestrzeni publicznej w Gdańsku.

Inne opracowania urbanistyczne

Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.

Inne opracowania urbanistyczne

 

 

Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania było przeprowadzenie wnikliwej analizy stanu istniejącego by zdiagnozować potrzeby parkingowe obszaru oraz zweryfikować zapisy w obowiązujących planach miejscowych i wskazać lokalizacje parkingów, które zapewnią odpowiednią ilość miejsc postojowych.

Inne opracowania urbanistyczne

Założenia STeR, omówione w opracowaniu, stanowią podstawę kształtowania miasta przyjaznego różnym formom mobilności aktywnej, w tym ruchu rowerowego.

Inne opracowania urbanistyczne

Dokument jest przeglądem działań i rezultatów w gospodarce przestrzennej miasta. Analiza obejmuje okres poprzedniej kadencji.

Inne opracowania urbanistyczne

Celem opracowania jest ochrona lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) poprzez: zagospodarowanie wejść do lasów TPK, stworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku na styku terenów zurbanizowanych z lasem TPK oraz skanalizowanie ruchu pieszego w lasach TPK.