Warsztaty eksperckie 28 września 2015

25 września br. odbyły się III warsztaty eksperckie w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska tym razem na temat „Dobro publiczne a dobro prywatne”.

Warsztaty eksperckie 22 września 2015

18 września odbyły się II warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój miasta a ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego”.

Warsztaty eksperckie 4 września 2015

Dnia  4 września 2015 roku w Sali Akwen Budynku Solidarności (od 12.00 -.15.00) odbędą się I warsztaty eksperckie SUiKZP pt. „Rozwój układu transportowego Gdańska”. Podczas warsztatów zaproszeni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne środowiska przedstawią swoje stanowiska dotyczące w/w zagadnienia.

Partycypacja 25 sierpnia 2015
Strona 3 z 4