Radni Miasta Gdańska przyjęli na kwietniowej sesji (25 kwietnia 2017 roku) Gminny Program Rewitalizacji. Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – informuje Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z konsultacji społecznych (raport dostępny tutaj). Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:
- z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”,
- z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”,
- z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji – podkreśla Ewa Pielak. – Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Teraz czas na decyzję wojewody pomorskiego
Zgodnie z procedurą Rada Miasta Gdańska ma siedem dni na przekazanie Uchwały Wojewodzie, który ma 30 dni na ocenę jej zgodności z prawem. Następnie, po akceptacji, GPR zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wpis do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego”.

- Przed wpisem do wykazu, Urząd Marszałkowski ocenia GPR. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii, GPR może być wpisany do wykazu, co jest z kolei warunkiem podpisania umów o dofinansowanie – informuje Ewa Pielak.

Dofinansowanie zrealizowane będzie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cztery dzielnice zostały zrewitalizowane
Przypomnijmy, że Gmina Miasta Gdańska w latach 2009-2015 realizowała cztery projekty Rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych jak i miękkich społecznych. Wszystkie projekty współfinansowane były z funduszy europejskich RPO WP na lata 2007-2013.Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych przeprowadzonych w Gdańsku to ponad 104 000 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 64 000 000,00 zł.

Warto podkreślić, że zrealizowane i zakończone już projekty cieszą się dużym uznaniem. Za ulicę Wajdeloty (będącą głównym ciągiem komunikacyjnym na rewitalizowanym obszarze Dolny Wrzeszcz) otrzymaliśmy pierwsze wyróżnienie w programie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015 oraz wygraliśmy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Natomiast projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” otrzymał nagrodę RegioStars 2016 w kategorii „CityStar - Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 października w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rewitalizacja-Dolnego-Miasta-z-prestizowa-europejska-nagroda,a,62854).